Mezinárodní výstava DUO CACIB 4. 2.

Brn↓nsk£ v�stava byla naレ■ prvn■ mezin£rodkou jeレt↓ v dob£ch, kdy by t←m↓￸ nikoho nenapadlo, ゙e by se dala vystavovat vレechna plemena v jeden den a z■skat dva CACIBy za v■kend. Jezd■vali jsme tam s Apoll￳nem vcelku pravideln↓, a゙ │asem jsme tuto v�stavu s mamkou z naレeho kalend£￸e vyレkrtly z dvodu d↓siv←ho prjezdu norovou Vyso│inou. Kdy゙ jsem si koncem lo￲sk←ho roku usmyslela, ゙e tentokr£t se do Brna vr£t■me, nebyla jsem pln↓ pochv£lena, nakonec jsem p￸esto odeslala p￸ihl£レku pro t￸i psy. Laru, kter£ si pot￸ebovala ulovit svj posledn■ CAC, Ar■ska, kter←ho jsem cht↓la otrkat i v prost￸ed■ haly a Just�nku, kter£ u゙ spad£ do t￸■dy veter£n (d↓siv←). Jak nad t■m tak p￸em�レl■m, tak pokud nepo│■t£m lo￲sk← lednov← Brno, kter← bylo jen n£rodkou a bylo tedy pom↓rn↓ mal←, naレ■ posledn■ v↓tレ■ v�stavou byla Mlad£ Boleslav p￸ed rokem a pl. Kouk£m, ゙e v posledn■ch letech to docela fl£k£me, p￸esto tr£v■m skoro ka゙d� v■kend na ps■ch akc■ch po cel← republice. 
P￸■pravy jsme, jak u゙ je u n£s zvykem, braly velmi poklidn↓ a v podstat↓ se omezily jen na ost￸■h£n■ Just�ny dva dny p￸edem a hled£n■ o│kov£k v p£tek ve│er. D■ky │asov←mu rozpisu (klan■m se tomu, kdo to vymyslel, pova゙uji to za nejlepレ■ krok, co se t�│e │esk�ch v�stav), jsme na m■sto dorazili a゙ po des£t← hodin↓ a i to bylo docela brzo. Naレli jsme si m■sto u kruhu, kter� byl oble゙en mnoha vystavovateli a jejich p£n■│ky a j£ se rozhodla j■t na przkum s Ar■skem. Ten byl ale razantn↓ proti, ゙e bez sme│ky jako nikam. Ve snaze mu pomoct jsem k n↓mu nat£hla ruku, nevレimla jsem si ale jak←hosi psa (asi n↓co dogovit←ho, t↓゙ko ￸■ct) vedle sebe a schytala kousanec p￸■mo do ruky. Naレt↓st■ jsem na sob↓ m↓la jeレt↓ bundu, tak jsem odeレla jen s drobn�m レkr£bnut■m a bolavou rukou, kterou c■t■m jeレt↓ te￯. Jedin←, co m↓ vyto│ilo, ゙e se majitel neobt↓゙oval ani zeptat, jestli v pohod↓. Ano, v│i psu jsem si za jeho atak mohla asi sama, ale tak je to v↓tレinou, p￸esto by aspo￲ dotaz byl jist↓ sluレnost■. Pohl■dala jsem tedy sme│ku v naレem uloven←m m■st↓ a mamka vyrazila pro zbytek v↓c■, │ekaj■c■ch v aut↓. Jen nech£pu, pro│ toho za ty roky tak p￸ib�v£. V゙dyン jsme jezd■vali jen s taレkou a dekou. 
Netrvalo dlouho a do p￸epln↓n← haly za n£mi p￸ijeli i Omastovi, kte￸■ ale B£ju i Arianku museli nechat doma, proto゙e p￸■roda zavelela, ゙e je nejvyレレ■ │as h£rat. Alespo￲ n£m tedy byli pomocn�mi rukami a u゙ si vbec nedovedu p￸edstavit, jak bychom to bez nich zvl£dli, proto゙e t￸i psi ve dvou kruz■ch na dva lidi jsou prost↓ docela dost. Vレichni spole│n↓ jsme se vydali sledovat レarplanince, kde v£l│ilo 9 ps (p￸ihl£レeno 10). BOBa si odnesl Mudro￲kovic Muf Faundland, kter←mu jsme samoz￸ejm↓ fandili. BOS pat￸il, pro mne nezn£m← fen↓ Coffee Z Kun│ick�ch luk, BOJ ハt↓p£nin↓ "mlad← We￸e" a BOV Draze, pat￸■c■ majitelm naレich odchovanc. Velmi jsem dobr← hodnocen■ p￸£la i ハid£kovic odchovm - Ka￸e Ha￸e (V2, res. CAC v otev￸en←) a Nelly Murce (V2 v mlad�ch), snad se zada￸■ v ned↓li. 
P￸ed n£mi bylo レ■len← │ek£n■, jak u kruhu kraレ£k, tak u kruhu レelti■, v obou kruz■ch p￸ed n£mi byl bohu゙el i zhruba stejn� po│et ps, tak゙e m£ma se dost£vala do v↓tレ■ho a v↓tレ■ho stresu, proto゙e to za│■nalo vypadat tak, ゙e i ona bude muset do kruhu. Nic naplat, ゙e jsem ji ut↓レovala, ゙e Just�nka chod■ jako hodinky, co゙ je pravda. V r£mci │ek£n■ jsem si jeレt↓ stihla sn■st trdeln■k, vyp■t dobr← kafe a p￸iv■tat se s naレ■m odchovancem Aslanem, kter� p￸iレel na socializaci p￸ed druh�m v�stavn■m dnem, kter� ho │ekal. 
P￸esto゙e │ek£n■ bylo nekone│n←, p￸esunu se u゙ k samotn←mu posuzov£n■. Do kruhu jsme s m£mou nastupovaly pravd↓podobn↓ ve stejnou dobu, j£ s kraレ£ky, m£ma se レelti■. Just�nka se pr� moc l■bila a odnesla si ocen↓n■ v�born£ 1. V sout↓゙i o nejlepレ■ho veter£na ji vレak porazil pes, se kter�m soupe￸ila u゙ zamlada, co゙ m↓ pobavilo. Ten n£sledn↓ z■skal i titul BOB. U kraレ£k bylo n£ro│n← psiska vbec probudit, proto゙e u゙ toho m↓li pln← zuby. Jako prvn■ レel na ￸adu Ar■sek, nemluvn� pan rozhod│■ se ptal pouze na v↓k, mil£ tlumo│nice se vレak sna゙ila Arouレovi zp￸■jemnit jeho prvn■ chv■le v kruhu, co゙ bylo moc mil←. V kruhu jsme str£vili n↓co p￸es minutu, jen jsem se nedozv↓d↓la, jak� m£me v�sledek, tak゙e jsem │ekala a゙ do naps£n■ na tabuli. Pak u゙ prob↓hly dalレ■ t￸■dy, vレichni kraレ£ci - Orbit, Lex, Amadea, Aileen i naレe Lara si odnesli v�bornou. U Lary jsem za ni byla opravdu r£da, cel£ toti゙ vyl■nala a vypadala opravdu p￸■レern↓, tak゙e titul res. CAC jsme dostaly asi sp■レe ze smilov£n■. BOBa si odnesl Den│i Orbit, BOSe Zuzky Meda. Cel← plemeno bylo posouzeno za p£r minut a my u゙ jen │ekali s Arouレem na z£v↓re│ky. I tam se p￸edvedl jako prof■k a p￸esto゙e do u゙レ■ho v�b↓ru nepostoupil, moc jsem si to s n■m u゙ila. T←m↓￸ ne￸eレil tla│enici v p￸edkruhu a ten klus po obvodu jsme si v£゙n↓ u゙ili. D■ky! V sout↓゙i dorostenc posuzovan← panem V£clav■kem soupe￸ila ml£￯ata nap￸■│ vレemi plemeny, tak゙e sp↓ch by byl z£zrakem, kter� se nestal.
Pak u゙ nezb�valo, ne゙ pobalit v↓ci, rozlou│it se s Omastov�mi a レinout si to dom za hovoru s Jitkou a po゙■r£n■ Mek£│e. Tak zas n↓kdy p￸■レt↓! :-) 

           Brněnská výstava byla naší první mezinárodkou ještě v dobách, kdy by téměř nikoho nenapadlo, že by se dala vystavovat všechna plemena v jeden den a získat dva CACIBy za víkend. Jezdívali jsme tam s Apollónem vcelku pravidelně, až časem jsme tuto výstavu s mamkou z našeho kalendáře vyškrtly z důvodu děsivého průjezdu únorovou Vysočinou. Když jsem si koncem loňského roku usmyslela, že tentokrát se do Brna vrátíme, nebyla jsem úplně pochválena, nakonec jsem přesto odeslala přihlášku pro tři psy. Laru, která si potřebovala ulovit svůj poslední CAC, Aríska, kterého jsem chtěla otrkat i v prostředí haly a Justýnku, která už spadá do třídy veteránů (děsivé). Jak nad tím tak přemýšlím, tak pokud nepočítám loňské lednové Brno, které bylo jen národkou a bylo tedy poměrně malé, naší poslední větší výstavou byla Mladá Boleslav před rokem a půl. Koukám, že v posledních letech to docela flákáme, přesto trávím skoro každý víkend na psích akcích po celé republice.

            Přípravy jsme, jak už je u nás zvykem, braly velmi poklidně a v podstatě se omezily jen na ostříhání Justýny dva dny předem a hledání očkováků v pátek večer. Díky časovému rozpisu (klaním se tomu, kdo to vymyslel, považuji to za nejlepší krok, co se týče českých výstav), jsme na místo dorazili až po desáté hodině a i to bylo docela brzo. Našli jsme si místo u kruhu, který byl obležen mnoha vystavovateli a jejich páníčky a já se rozhodla jít na průzkum s Arískem. Ten byl ale razantně proti, že bez smečky jako nikam. Ve snaze mu pomoct jsem k němu natáhla ruku, nevšimla jsem si ale jakéhosi psa (asi něco dogovitého, těžko říct) vedle sebe a schytala kousanec přímo do ruky. Naštěstí jsem na sobě měla ještě bundu, tak jsem odešla jen s drobným škrábnutím a bolavou rukou, kterou cítím ještě teď. Jediné, co mě vytočilo, že se majitel neobtěžoval ani zeptat, jestli v pohodě. Ano, vůči psu jsem si za jeho atak mohla asi sama, ale tak je to většinou, přesto by aspoň dotaz byl jistě slušností. Pohlídala jsem tedy smečku v našem uloveném místě a mamka vyrazila pro zbytek věcí, čekajících v autě. Jen nechápu, proč toho za ty roky tak přibývá. Vždyť jsme jezdívali jen s taškou a dekou.

            Netrvalo dlouho a do přeplněné haly za námi přijeli i Omastovi, kteří ale Báju i Arianku museli nechat doma, protože příroda zavelela, že je nejvyšší čas hárat. Alespoň nám tedy byli pomocnými rukami a už si vůbec nedovedu představit, jak bychom to bez nich zvládli, protože tři psi ve dvou kruzích na dva lidi jsou prostě docela dost. Všichni společně jsme se vydali sledovat šarplanince, kde válčilo 9 psů (přihlášeno 10). BOBa si odnesl Mudroňkovic Muf Faundland, kterému jsme samozřejmě fandili. BOS patřil, pro mne neznámé feně Coffee Z Kunčických luk, BOJ Štěpánině „mladé Weře“ a BOV Draze, patřící majitelům našich odchovanců. Velmi jsem dobré hodnocení přála i Šidákovic odchovům – Kaře Haře (V2, res. CAC v otevřené) a Nelly Murce (V2 v mladých), snad se zadaří v neděli.

            Před námi bylo šílené čekání, jak u kruhu krašáků, tak u kruhu šeltií, v obou kruzích před námi byl bohužel i zhruba stejný počet psů, takže máma se dostávala do většího a většího stresu, protože to začínalo vypadat tak, že i ona bude muset do kruhu. Nic naplat, že jsem ji utěšovala, že Justýnka chodí jako hodinky, což je pravda. V rámci čekání jsem si ještě stihla sníst trdelník, vypít dobré kafe a přivítat se s naším odchovancem Aslanem, který přišel na socializaci před druhým výstavním dnem, který ho čekal.

            Přestože čekání bylo nekonečné, přesunu se už k samotnému posuzování. Do kruhu jsme s mámou nastupovaly pravděpodobně ve stejnou dobu, já s krašáky, máma se šeltií. Justýnka se prý moc líbila a odnesla si ocenění výborná 1. V soutěži o nejlepšího veterána ji však porazil pes, se kterým soupeřila už zamlada, což mě pobavilo. Ten následně získal i titul BOB. U krašáků bylo náročné psiska vůbec probudit, protože už toho měli plné zuby. Jako první šel na řadu Arísek, nemluvný pan rozhodčí se ptal pouze na věk, milá tlumočnice se však snažila Aroušovi zpříjemnit jeho první chvíle v kruhu, což bylo moc milé. V kruhu jsme strávili něco přes minutu, jen jsem se nedozvěděla, jaký máme výsledek, takže jsem čekala až do napsání na tabuli. Pak už proběhly další třídy, všichni krašáci – Orbit, Lex, Amadea, Aileen i naše Lara si odnesli výbornou. U Lary jsem za ni byla opravdu ráda, celá totiž vylínala a vypadala opravdu příšerně, takže titul res. CAC jsme dostaly asi spíše ze smilování. BOBa si odnesl Denči Orbit, BOSe Zuzky Meda. Celé plemeno bylo posouzeno za pár minut a my už jen čekali s Aroušem na závěrečky. I tam se předvedl jako profík a přestože do užšího výběru nepostoupil, moc jsem si to s ním užila. Téměř neřešil tlačenici v předkruhu a ten klus po obvodu jsme si vážně užili. Díky! V soutěži dorostenců posuzované panem Václavíkem soupeřila mláďata napříč všemi plemeny, takže úspěch by byl zázrakem, který se nestal.

            Pak už nezbývalo, než pobalit věci, rozloučit se s Omastovými a šinout si to domů za hovoru s Jitkou a požírání Mekáče. Tak zas někdy příště! :-)